เลือกข้อสอบเพื่อทำการสอบ

John Doe

ผู้สอน นายสุริยะ วานะวงศ์

ให้นักเรียนตั้งใจในการทำข้อสอบ

ลำดับ ข้อสอบ สถานะ
1 การเขียนภาษา PHP test 1 ทำข้อสอบ
2 การเขียนภาษา PHP test 2 ยังไม่เปิดให้เข้าสอบ
3 การเขียนภาษา PHP test 3 Variable ทำข้อสอบ
4 ทอสอบสอบสอบ ทำข้อสอบ
คะแนนรวม 0 คะแนน