เลือกข้อสอบเพื่อทำการสอบ

John Doe

ผู้สอน นายสุริยะ วานะวงศ์

ให้นักเรียนตั้งใจในการทำข้อสอบ

ลำดับ ข้อสอบ สถานะ
1 การเขียนภาษา PHP test 1 ทำข้อสอบ
2 การเขียนภาษา PHP test 2 ทำข้อสอบ
3 การเขียนภาษา PHP test 3 Variable ทำข้อสอบ
4 ทอสอบสอบสอบ ทำข้อสอบ
5 การเขียนภาษา PHP test 4 ทำข้อสอบ
6 แทนคะแนน(ป) c3 c4 ทำข้อสอบ
7 การเขียนภาษา PHP test 5 ทำข้อสอบ
8 การเขียนภาษา PHP test 6 ทำข้อสอบ
คะแนนรวม 0 คะแนน