ผู้เข้าสอบ
ข้อสอบข้อที่ 1 : ผลลัพธ์ของคำสั่ง min(1, -1, 5, 3)

ข้อสอบข้อที่ 2 : ผลลัพธ์ของคำสั่ง min(0, -2, -5, 1, 3, 5)

ข้อสอบข้อที่ 3 : ผลลัพธ์ของคำสั่ง min(0, 150, 30, 20, -8, -200)

ข้อสอบข้อที่ 4 : ผลลัพธ์ของคำสั่ง max(0, -2, -5, 1, 3, 5)

ข้อสอบข้อที่ 5 : หน้าที่ของคำสั่ง rand() คือ

ข้อสอบข้อที่ 6 : คำสั่ง min() คือ

ข้อสอบข้อที่ 7 : คำสั่ง max() คือ

ข้อสอบข้อที่ 8 : หน้าที่ของคำสั่ง rand(10, 100) คือ

ข้อสอบข้อที่ 9 : คำสั่ง echo(pi()) คืออะไร

ข้อสอบข้อที่ 10 : ผลลัพธ์ของคำสั่ง max(0, 150, 30, 20, -8, -200)