ผู้เข้าสอบ
ข้อสอบข้อที่ 1 : ข้อใดคือตัวแปรแบบ Float

ข้อสอบข้อที่ 2 : เว็บไซต์ใดที่ใช้ในการทดสอบคำสั่ง PHP

ข้อสอบข้อที่ 3 : เว็บไซต์ใดที่ใช้ในการสอบออนไลน์

ข้อสอบข้อที่ 4 : ข้อใดคือตัวแปรแบบ String

ข้อสอบข้อที่ 5 : ข้อใดคือตัวแปรแบบ Integer