ผู้เข้าสอบ
ข้อสอบข้อที่ 1 : str_replace คือคำสั่งอะไร

ข้อสอบข้อที่ 2 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 3 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 4 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 5 : strpos คือคำสั่งอะไร

ข้อสอบข้อที่ 6 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 7 : var_dump คือคำสั่งอะไร

ข้อสอบข้อที่ 8 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 9 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ

ข้อสอบข้อที่ 10 : ผลลัพธ์ของคำสั่งคือ