ผู้เข้าสอบ
ข้อสอบข้อที่ 1 : ข้อใดคือชนิดของตัวแปร Integer

ข้อสอบข้อที่ 2 : variable คือ

ข้อสอบข้อที่ 3 : ข้อใดคือชนิดของตัวแปร Array

ข้อสอบข้อที่ 4 : ข้อใดคือชนิดของตัวแปร Float

ข้อสอบข้อที่ 5 : ตัวแปรในภาษา PHP จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย

ข้อสอบข้อที่ 6 : ข้อใดคือชนิดของตัวแปร Boolean

ข้อสอบข้อที่ 7 : ข้อใดคือการตั้งชื่อตัวแปรที่ถูกต้อง