ผู้เข้าสอบ
ข้อสอบข้อที่ 1 : ข้อใดคือการ Comment หลายบรรทัด

ข้อสอบข้อที่ 2 : ข้อใดคือความหมายของการ

ข้อสอบข้อที่ 3 : ข้อใดคือการ Comment บรรทัดเดียว